By P Web Design Company

Lesena gradnja

Gradnja z lesom je najbolji na?in gradnje-je gradnja, ki spotuje zahteve kupca in okolja


Zlesena_gradnja gradnjo energetsko u?inkovitih stavb bomo v Sloveniji laje izpolnili zahtevo za zmanjanje emisij CO2 in ublaili posledice podnebnih sprememb.
al pa z uporabo energetsko potratnih gradbenih materialov tega ne bo mogo?e dose?i. Gradbenitvo je bilo in je trenutno vklju?eno v povzro?anje podnebnih sprememb, saj porabi 42 % vse energije in proizvede 35 % toplogrednih plinov.

Cilj okoljsko u?inkovite gradnje je zmanjati okoljski vpliv v vseh ivljenjskih fazah, tako pri gradnji kot pri uporabi bivalnih prostorov. Gradbenitvo je eden najve?jih porabnikov energije, saj se za proizvodnjo cementa, eleza in izolacijskega materiala porabi veliko energije tudi do 6-krat vija kot za predelavo lesa, ob tem pa se sprosti neznanska koli?ina ogljikovega dioksida.
Med vse mi gradbenimi materiali je les najbolj energetsko var?en. Nastaja s pomo?jo sonca, pri ?emer se iz zraka vee ogljikov dioksid in tvori lesno maso. Za njegovo pridobivanje, prevoz, obdelavo in predelavo porabi najmanj energije v primerjavi s porabo energije za pridobivanje drugih gradbenih materialov.

Evropski strokovnjaki ocenjujejo, da vsak kubi?ni meter lesa, porabljen namesto drugega gradbenega materiala,v povpre?ju zmanja koli?ino emisij CO2 v ozra?je za 0,8 ton. Lesena hia v svoji ivljenjski dobi ohranja 10 do 25 ton ogljika, ?e dodamo e leseno opremo, pa od 12 do 30 ton ogljika, oziroma okoli 60 ton CO2.

Les kot gradbeni material je naraven, obnovljiv in varen za ljudi in rastline.Poleg okolju prijazne gradnje pa gradnja z lesom pomeni velike koristi tudi za bodo?ega uporabnika. Omogo?a cenovno ugodno gradnjo bivalnega prostora z visoko kulturo bivanja ob nizkih strokih vzdrevanja.

GZS ZLPI