Gozdovi Slovenije

gozdGozd pokriva dobro polovico Slovenije. tevilne, ve? sto let stare lesene stavbe, ki so se ohranile v naem okolju, pri?ajo o prisotnosti lesa v zavesti slovenskega ?loveka skozi stoletja in o dolgoletni tradiciji gradnje z lesom. 
Lesna zaloga v slovenskih gozdovih se nenehno pove?uje. Od priblino osem milijonov kubi?nih metrov lesa, kolikor znaa v Sloveniji letni prirastek, posekamo v Sloveniji le priblino tri milijone kubi?nih metrov, torej slabo polovico. Naravovarstveniki imajo pogosto napa?no predstavo, da je najbolji gozd tisti, v katerem se ne gospodari ali manj intenzivno gospodari. tevilni primeri doma in v tujini so pokazali nasprotno. 
Gozd, za katerega se ne skrbi dovolj, je hitreje podvren raznim boleznim. Taken gozd ne pove?uje ve? skladi?enja ogljikovega dioksida, saj za?nejo mrtva drevesa trohneti in ponovno izpu?ati ogljikov dioksid. Po podatkih Kmetijsko-gozdarske zbornice ostaja v slovenskih gozdovih letno tiri milijone kubi?nih metrov lesa.
Ob ve?ji rabi lesa se morata pove?ati tudi predelava lesa in zamenjava okolju neprijaznih materialov, kakrni so aluminij, jeklo in plastika, z lesom, ki namesto da bi ob proizvodnji povzro?il izpuste, v izdelkih skladi?i ogljikov dioksid. Zato je eden od pomembnejih ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji ve?ja uporaba avtohtonega lesa. 
Uporaba lesa pa naj bi bila na kakovostni na?in in po ustrezni ceni, z najvijo dodano vrednostjo primarnim izdelkom iz gozda, med katere prav gotovo sodi tehnoloko napredna sodobna lesena gradnja.

GZS ZLPI