Preverjena kakovost

ce         RAL  UEA 

Kontrola kakovosti predstavlja pomemben segment v procesu gradnje s kon?nim ciljem zagotoviti kakovostno, funkcionalno in trajno gradnjo, ki bo prispevala k trajnostnemu grajenemu okolju.

Kakovost gradnje se mora preverjati od za?etka procesa gradnje do konca.
Obsega kontrolo kakovosti gradbenih proizvodov in kontrolo kakovosti same izvedbe del.
V skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih (EU) t 305/2011(CPR)  imajo vsi nai ?lani (Kager hia, Jelovica, Lumar IG, Marles hie Maribor, Rihter in Riko Hie) pridobljeno evropsko tehni?no soglasje, ki je osnova za ozna?evanje gradbenega proizvoda (sistema) - hie z oznako CE in je popotni list za prodajo gradbenih proizvodov v Evropski uniji. 

Pridobljen certifikat o skladnosti in znak CE kupcu hi zagotavljata, da sta  izpolnjeni bistveni zahtevi glede varnosti hie in sicer  nosilnost in poarna varnost. Prav  tako so  izpolnjene tudi zahteve glede spro?anja nevarnih snovi, zrakotesnosti in vodoodpornosti. Toplotna in  zvo?na izoliranost ter  absorpcija zvoka pa so preverjene in skladne s predvideno uporabo.

Nekateri ?lani sekcije SPLMS (Jelovica, Kager hia,  Lumar IG, Marles hie Maribor, Rihter, Riko Hie  svojo kakovost dokazujejo  z nemkim nacionalnim tehni?nim soglasjem v skladu s standardom  DIN 1052 in RAL-GZ 422.

V Avstriji  je mono na trg dajati in vgrajevati v stavbe gradbene proizvode, ki imajo pridobljeno ali evropsko tehni?no soglasje in je gradbeni proizvod ozna?en z CE oznako ali  tudi  s pridobljenim avstrijskim tehni?nim soglasjem, ki so si ga slovenska podjetja (Jelovica, Marles hie Maribor) pridobila v skladu z avstrijsko zakonodajo in pravilnikom o regulativi za podro?je gradbenih proizvodov (LGB, Nr.32/199). V tem primeru so gradbeni proizvode obvezno ozna?eni s t.i. A znakom.

GZS ZLPI