Zna?ilnosti lesene gradnje

Prednosti in zna?ilnosti tehnoloko napredne sodobne lesene gradnje

Sodobna lesena gradnja ustreza okoljskim, estetskim in ivljenjskim standardom.

 • Cilj prihodnjega razvoja mora postati uporaba avtohtonega lesa z uporabo novih tehnologij in upotevanjem kulture slovenskega prostora.
 • Nova podoba lesene gradnje - gradnja, ki spotuje raznolikost slovenskega prostora.

Gradnja v skladu z na?eli trajnostne gradnje

 • Ekoloka neopore?nost in visok odstotek reciklae vgrajenih materialov,
 • energetsko var?na v fazi proizvodnje in uporabe (stroki obratovanja so nizki),
 • omogo?a zdravo bivalno okolje; les s svojo barvo, strukturo in vonjem pozitivno vpliva na ?lovekovo po?utje
 • v leseni zgradbi se prebivalci po?utijo prijetno (e) pri 18-20C, v masivni zgradbi pa ele pri 22 do 24C.

Gradnja prenesena iz gradbi?a v proizvodno halo, kjer poteka izdelava gradbenih elementov v kontrolirani klimi, zaprtih in suhih prostorih.?

 • Gradnja neodvisna od vremena, zagotovljeni dogovorjeni roki izdelave,
 • kvalificirani delavci s specifi?nimi znanji ,delajo v skladu z vnaprej dolo?enimi detajli in natan?no predpisanimi
 • postopki na modernih ra?unalniko vodenih strojih, kar zagotavlja natan?nost izdelave sestavnih delov objektov,
 • niji stroki izdelave sestavnih delov objekta, niji stroki nadzora gradnje in ?asovnega koordiniranja,
 • vsi vgrajeni materiali in polizdelki za?iteni pred vremenskimi vplivi
 • obvezno vpeljani sistemi stroge interne kontrole kakovosti vgrajenih materialov in vseh procesov od na?rtovanja do montae,
 • je industrijski na?in gradnje, ki je podvren mnogim notranjim in zunanjim kontrolam, ki jo izvajajo poobla?eni neodvisni intituti,
 • vgrajen suh les iz slovenskih gozdov, najvije kakovosti,
 • natan?no vgrajena izolacija, pritrjene plo?e v skladu s standardi, tesno vgrajena okna, natan?no poloena
 • nepokodovana folija kar zagotovlja avljajo nadstandardno toplotno za?ito in nadzorovano zrakotesnost oboda stavbe,
 • rok dostave hie na gradbi?e je dolo?ena v pogodbi, pogodbeno dogovorjena dela pa so izvedena v skladu s terminskim planom, ki je sestavni del sklenjene pogodbe,
 • sama montaa stavbe traja le nekaj dni, izvajajo jo visoko kvalificirane, izkuene skupine monterjev
 • ve?ina sestavnih delov je narejena v proizvodnji, tako je postopek gradnje na gradbi?u okolju
  prijazneji, saj je manj odpadnega materiala in manj prevozov na gradbi?e, kar pomeni manjo porabo energije in manj hrupa v okolici gradbi?a ter nije stroke gradnje,
 • izdelava sestavnih delov in proces gradnje je podvren mnogim notranjim in tudi zunanjemu nadzoru, ki jo izvajajo neodvisni poobla?eni intituti.

Hitra gradnja

 • Visoka stopnja pred izdelave skraja ?as montae in zaklju?na dela lahko potekajo neposredno po montai hie, ki je praviloma v primeru enodruinske stavbe povpre?ne velikosti, kon?ana e po tednu dni,ni potrebe po dolgotrajnem suenju vgrajenih gradbenih materialov, zato je mona hitra vselitev takoj po zaklju?ku finalnih del.

Oblika zgradb je odvisna od elja naro?nikov in ne od na?ina gradnje

 • Sodobna lesena hia ustreza okoljski estetiki in ivljenjskemu standardu dananjega ?asa,
 • proizvajalci montanih hi nudijo pestro izbiro tipskih hi,
 • prilagajanje oblike hie klimatskim razmeram, regionalnemu stilu gradnje, projektnim pogojem ter kupni mo?i, potrebam in eljam bodo?ega graditelja, tako da ustreza individualnim pri?akovanjem in ni nujno tipska,
 • ustreza potrebam po alternativnih oblikah bivanja,
 • se hitro prilagaja ter odziva na vse tehni?ne in oblikovalske novosti,
 • zagotovljen estetski vidik in ubrano ume?anje v okolje
 • notranji razpored hie je mono spreminjati in tako zagotoviti pogoje, da bo v ?asu uporabe hia
 • vedno uporabniku pisana na koo in odgovor na njegove dejanske potrebe.

Trajnost - dolga ivljenjska doba

 • Sodobna montana gradnja je rezultat soitja v zgodovini preskuenih klasi?nih gradbenih tehnik z uporabo lesa in modernih postopkov industrijske izdelave, ki ob upotevanju predpisov in standardov zagotavlja proizvod vrhunske kakovosti, narejen za ve? generacij,
 • glavni konstrukcijski material je les, ki je trajen gradbeni material, saj so lesene stavbe v preteklosti preivele stoletja
 • proizvajalci dajo tudi 50 letno garancijo na konstrukcijo.

Poarno varna gradnja - v primeru poara les dolgo zdri obremenitve

 • Les je gorljiv, vendar primerjalno z betonom in jeklom prevzema ve?je poarne obremenitve. Pri gorenju ustvarja les na svoji povrini zoglenelo plast kot neke vrste samoza?ito. Obnaanje lesa med poarom je predvidljivo in se ga upoteva pri na?rtovanju stavb.

Potresno varna gradnja

 • Lahka potresno varna konstrukcija omogo?a gradnjo hi na manj nosilnih tleh in potresno ogroenih obmo?jih.

Cenovno ugodna gradnja

 • Cenovno primerljiva s klasi?no gradnjo,
 • pri primerljivih cenah za primerljivo toplotno prehodnost stene ve?ja bivalna povrina; pri enakih zunanjih gabaritih tudi do 10 % ve?ja uporabna stanovanjska povrina,
 • fiksno dogovorjena cena,
 • kupec prihaja v stik z enim izvajalcem, ki potem tudi jam?i za celoten objekt.

GZS ZLPI