By P Web Design Company

O nas

Sekcija slovenski proizvajalci lesenih montanih stavb (SPLMS) deluje v okviru Zdruenja lesne in pohitvene industrije pri GZS e od leta 1998. 
?lani sekcije so najvidneji slovenski proizvajalci montanih lesenih stavb in sicer:Kager hia, Jelovica, Marles hie Maribor, Rihter in Riko Hie.Ve?ina jih ima e zelo dolgo tradicijo, nekateri izmed njih so proizvajalci lesenih hi v e ve? kot pol stoletja. 

                 ?lani sekcije SPLMS so v teh letih postavili e na deset tiso?e individualnih hi, na tiso?e javnih objektov (ole, vrtce, hotele, poslovne zgradbe, zdravstvene domove) tako v Sloveniji, kot v tujini.?lani sekcije nudijo poleg iroke palete arhitekturnih reitev, tudi povsem individualni pristop. Bodo?i graditelj lahko sam kreira obliko in tudi tehni?no izvedbo vrsto konstrukcije in razred energetske var?nosti.                          Les, kot glavni konstrukcijski material, uporabljajovsi?lani sekcije SPLMS.
Nudijo razli?ne tipe gradenj, za vse pa je zna?ilna energetska var?nost in vrhunska kakovost izvedbe:
-gradnjo z masivno leseno
 konstrukcijo (Riko Hie) 
-gradnjo z leseno okvirno
 konstrukcijo (Jelovica,
 Marles hie, Rihter)
-gradnjo z leseno skeletno
 konstrukcijo (Kager hia)

      


     BOGDAN BOZAC  


V sekciji je sedem pomembnejih slovenskih podjetij, ki v Sloveniji zagotovo veljajo za najbolj uveljavljene na podro?ju lesene montane gradnje in ponujajo najbolj trajnostne, energijsko var?ne in kvalitetne lesene montane stavbe. To so podjetja z dolgo tradicijo montane gradnje, ki pomenijo razvojno in tehnoloko jedro slovenske lesene montane gradnje zgradb, kot so eno- in dvodruinske hie, ve?stanovanjske stavbe, ole, vrtci in drugi objekti.
V Sekciji slovenskih proizvajalcev lesenih montanih stavb smo od vsega za?etka postavili visoke cilje, s katerimi postavljamo visoke standarde slovenske montane gradnje, odgovornost do stranke, lokalnega okolja in narave.

Bogdan Boac 
Predsednik sekcije SPLMS


GZS ZLPI