Obi?ite nas na sejmu DOM + na GR v Ljubljani od 9.11. do 13.11.2016

 

marlesdom riko1

Na pravem mestu in ob pravem trenutku boste vsi, ki na?rtujete gradnjo svojega sanjskega doma saj   lahko na enem mestu izkoristite prilonost    individualnega posveta z najvidnjemi strokovnjaki s podro?ja lesene gradnje,  saj se na razstavnem prostoru sekcije SPLMS predstavljajo ?lani sekcije Slovenski proizvjalci lesenih montanih stavb: Jelovica, Lumar, Marles, Rihter in Riko.

Najdete nas v dvorani B2 (predverje Marmorne dvorane) vsak dan med 10.00 in 19.00 uro, ter v nedeljo med 10.00 in 18. uro.

 rihterdom

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?lani sekcije Jelovica, Marles hie, Rihter in Riko Hie so se predstavili na sejmu MILANO EXPO 2013

milano j 2

SPLMS SEJEM

 milano jelovica 1

Javna agencija SPIRIT Slovenija je organizirala skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu MADE EXPO, ki je med 2. in 5. oktobrom 2013 potekal v Milanu. Na mednarodnem sejmu arhitekture in gradbenitva se je pod okriljem agencije predstavilo sedem slovenskih podjetij, med njimi tudi tiri ?lanice nae sekcije SPLMS.Sejem je bil  namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s podro?ja gradbenitva in energetsko var?ne gradnje. Predstavljali so  se predvsem materiali in montani elementi za gradnjo, konstrukcijski sistemi, izolativni materiali in tehnologije, fasade, elementi za zasteklitve in sen?ila, elementi za ostreja, elementi in tehnologije za energetsko var?no gradnjo, notranja arhitektura in materiali. 

Zaradi gospodarske krize na slovenskem trgu so se tevilni slovenski proizvajalci lesenih montanih stavb e pred leti odlo?ili, da intenzivneje i?ejo svoje poslovne prilonosti na tujih trgih, med katerimi je tudi italijanski.  Slovenski proizvajalci nudijo sodobno leseno gradnjo, ki ustreza okoljskim, estetskim in ivljenjskim standardom najzahtevnejih kupcev, med katere prav gotovo sodijo tudi italijanski. Konkuren?na prednost naih ?lanic je, da imajo tradicijo, znanje in upotevajo najnoveje trende v leseni gradnji, med katere prav gotovo sodi tudi ponudba pasivnih hi, ki je tudi v Italiji vse bolj iskan proizvod. Nai proizvajalci, ?lani sekcije, svojo kakovost lahko dokaejo s certifikati, ki jih podeljujejo priznane neodvisne institucije. Vsi ?lani imajo evropsko tehni?no soglasje, ki je tako reko? vstopnica na evropske trge, poleg tega pa imajo tudi vrsto neobveznih certifikatov in znakov kakovosti, ki zagotavljajo najvijo kakovost izvedbe. Ker pa je nastopanje na tujih sejmih za vsakega razstavljavca strokovno velik zalogaj je glavna prednost skupnega nastopa racionalizacija in znianje strokov razstavljanja za posamezne razstavljavce.

 

?lani sekcije SPLMS so se uspeno predstavljali na sejmu  DOM 2013  v dvorani A kupola.

Slovenski proizvajalci lesenih montanih stavb  so se  na sejmu DOM 2013 predstavili in bodo?im graditiljem odgovorili na tevilna vpraanja o gradnji nizkoenergijskih in pasivnih hi. Ponovno so dokazali, da so  najbolja izbira med ponudniki montanih lesenih hi, saj s svojo kakovstno ponudbo in izkunjami, lahko izpolnijo  elje tudi najbolj zahtevnih kupcev.

Nagrada sejma DOM letos pripadla Jelovici

Jelovica je na sejmu DOM 2013 prejela nagrado Zelena misija za pasivni lesen vrtec v Preddvoru. Priznanje je ob odprtju najve?jega sejma graditeljstva v Sloveniji podelil predsednik Dravnega sveta. 

Jelovica, ki se letos na sejmu Dom na 132 kvadratnih metrih predstavlja z novo linijo hi Evo in iroko paleto lesenih oken z novim pasivnimi oknom, je na slavnostnem odprtju najve?jega sejma za gradnjo, 52. mednarodnem sejmu DOM, prejela pomembno priznanje za svoje delo.

Zelena misija za leseni pasivni vrtec v Preddvoru

vrtec preddvor ssLetonja nagrada Zelena misija je pripadla Jelovici za pasivni leseni vrtec v Preddvoru in predstavlja priznanje za var?en in okolju prijazen izdelek skozi celovit ivljenjski cikel, ki ga podeljuje Gospodarsko razstavi?e skupaj z Zdruenjem lesne in pohitvene industrije pri GZS. 
Strokovna komisija pod vodstvom Frederika Kneza je v obrazloitvi zapisala: vzor?ni objekt je primer energetsko u?inkovite stavbe, zgrajene v okolju prijaznih procesih iz okolju prijazni materialov. Je primer dobre prakse, ki s svojo replikabilnostjo v Sloveniji pomembno vpliva na spremembo odnosa do trajnostne gradnje v Sloveniji. 
 

 

 

 

 

V okviru sejma DOM 2013 vabljeni tudi na obsejemsko dogajanje:


1. Konferenca 

PROLES, TRAJNA PROMOCIJSKO RAZVOJNA PODPORA GOZDNO LESNI VERIGI V SLOVENIJI 

v sredo, 13. marca 2013 ob 13:00 uri, v dvorani URKA, na Gospodarskem razstavi?u v Ljubljani, Dunajska 18. Na povezavi http://www.gzs.si/slo/60628, je objavljen program in on-line prijavnica.2. Razstava URE  O  LESENI  GRADNJI*

*Skupni projekti  Univerze  v  Mariboru, Fakultete  za  gradbenitvo (UM FG), Katedre za arhitekturo  in Katedre za gradbene konstrukcije  UM FG /2012

razstava?lani sekcije Slovenski proizvajalci lesenih montanih stavb (SPLMS) se zavedajo  pomena znanja in vzgoje mladih strokovnjakov in tako e ve? let, ob  podpori ?lanov sekcije SPLMS ter v sodelovanju s Fakulteto za gradbenitvo v Mariboru in Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, potekajo arhitekturne delavnice. Cilj taknih delavnic je ozavestiti bodo?e strokovnjake s podro?ja arhitekture in oblikovanja o prednostih nizkoenergijske lesene gradnje. Rezultati  teh delavnic so premiljene, svee  ideje drznih oblik enostanovanjskih stavb in javnih objektov, ki so bile razstavljene na skupnem razstavnem prostoru Sekcije slovenskih proizvajalcev lesenih montanih stavb.

Ker je bil les kot gradbeni material v preteklosti zapostavljen,  menijo, da je izrednega pomena izobraevanje bodo?ih arhitektov in konstruktorjev, ki bodo s svojim znanjem in  inovativnimi reitvami prispevali k ve?ji prepoznavnosti in konkuren?nosti brane.  V ta namen sekcija SPLMS e tradicionalno podpira raziskovalne in razvojne projekte in aktivno skrbi za povezovanje univerze in stroke.Na podro?ju lesenih gradenj so v letu 2012 na Univerzi v Mariboru izvajali interdisciplinarne projekte Katedre za arhitekturo  in Katedre za gradbene konstrukcije  Fakultete  za gradbenitvo Univerze v Mariboru , kjer je lo za integracijo  sinergij skupnega simultanega dela tudentov in pedagokih delavcev  arhitekture in gradbenitva, strokovnjakov iz prakse ter  direktne  implementacije najnovejih raziskovalnih  rezultatov  v praksi. Tako je v lanskem letu potekalo na podro?ju lesenih gradenj  ve? zanimivih projektov. Projekti  so  vsebinsko precej raznoliki, prikazujejo konstrukcijsko povsem  razli?ne gradbene objekte, od lesenih razglednih stolpov do ve?namenskih  objektov za potrebe ob?inskih sredi?, kakor tudi  sodobne trende pri  snovanju montanih enodruinskih hi.

V   razstavi  so  predstavljeni rezultati   tudijskih  delavnic s  podro?ja lesenih gradenj, ki  smo     jih  v  letu   2012 izvajali   kot interdisciplinarne  projekte Katedre za arhitekturo  in Katedre za gradbene konstrukcije  Fakultete  zagradbenitvo Univerze v Mariboru. Bistvo  razstave   je  prikaz  mogo?ih integracij,  sinergij skupnega simultanega  dela  tudentov  in  pedagokih delavcev  arhitekture in gradbenitva,  direktne  implementacije najnovejih raziskovalnih  rezultatov  v praksi.Pri  projektu  Pogled na mesto delavnica Leseni razgledni stolpi  je predstavljala  poseben izziv  predvsem zasnova  nosilnega lesenega objekta, ki zelo nizki vrednosti modula elasti?nosti lesa dosega viino  tudi  40 metrov in ve? ter hkrati zrcali zanimiv oblikovni  vidik. V  sklopu delavnice  smo   se odlo?ili,  da  izvedemo  nosilno konstrukcijo  izklju?no  iz  lesenih  elementov, vendar smo   tudentom zavestno prepustili samostojno izbiro  nosilnega konstrukcijskega sistema kot pali?nega sistema ali masivne konstrukcije s CLT  konzolnim jedrom. Z   namenom, da  pridobimo   celostno reitev,  ki bi vklju?evala  tako  najprimerneje  oblikovanje,   kakor tudi     odpornost stolpa   na vse predvidene obtebe (lastna  tea,  pohodnost, sneg, veter,  potres)  z  dimenzioniranjem nosilnih  elementov in  vseh priklju?kov,  smo    v delavnico  integrirali tudente 2.  letnika  univerzitetnega tudijskega programa  arhitekture in  v  okviru predmeta Lesene gradnje e magistrske tudente 1. letnika  gradbenitva.Projekt  Razvoj pasivne  stanovanjske  hie  je  predstavljal  posebej naro?en razvojni projekt podjetja Marles hie Maribor z  namenom razviti energijsko  u?inkovito enodruinsko hio,  ki bo vsebovala vse mone atribute sodobne stanovanjske  gradnje  (?im manjo energijsko porabo, dobro naravno osvetljenost  in predvsem  odli?no bivalno ugodje).  V  projekt, ki je v  bistvu predstavljal  aplikativno strokovno nadgradnjo tudijskega  procesa v okviru obveznih in izbirnih predmetov s podro?ja lesene gradnje, smo   zato zavestno vklju?ili le posebej izbrane tudente arhitekture  in  gradbenitva ter  jim prepustili  svobodo arhitekturne   zasnove, seveda z  natan?no podanimi pogoji naro?nika glede potrebnih tlorisnih   povrin. Poseben izziv  je  predstavljala   potreba po  vgradnji   kar  najve?jega   monega delea zasteklitev  na juni fasadi  objekta in  predvsem  reevanje vseh posledi?no nastajajo?ih  konstrukcijskih  detajov,  ki  so neizbeni pri snovanju leseno-steklenih  objektov razgibane oblike.

Nekaj utrinkov iz dvorane A kupola  s sejma DOM 2012 (razstavni prostori ?lanov sekcije SPLMS)

jelovica_1RIKOSSKAGERk

LUMARMARLESRIMA k

RIHTERm SSsekcija ssSEKCIJASS
GZS ZLPI