Glavne naloge in cilji sekcije SPLMS

 • Popularizacija in uveljavitev montane gradnje,
 • oblikovati mnenja, stali?a in pobude o zadevah, ki so povezane s leseno montano gradnjo, standardizacijo ter zakonodajo s podro?ja montane gradnje,
 • omogo?iti pretok strokovnih in poslovnih informacij med ?lani skladno z njihovimi skupnimi interesi,
 • omogo?iti ?lanom vklju?evanje v razvojne projekte,
 • omogo?iti povezovanje in vklju?evanje v mednarodne organizacije s podro?ja montane gradnje. 
 Plan dela sekcije SPLMS v letu 2014
 • seznanjanje strokovne in splone javnosti s prednostmi in posebnostmi montane gradnje, aktivno sodelovanje z mediji,
 • zbiranja podatkov za statistiko o proizvodnji in gradnji montanih stavb,
 • urejanje - administriranje spletne strani SPLMS in aurno dopolnjevanje z formacijami, ki so zanimive za iro javnost,
 • organiziranje promocijskih dejavnosti za popularizacijo in uveljavitev montane gradnje: skupen nastop na sejmu DOM, info pult (stojnica) na drugih sejmih ali javnih prostorih,
 • sodelovanje z ambasadorji sodobne montane gradnje (profesorji, politiki, upani, arhitekti in projektanti), 
 • sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in podpora  raziskovalnim projektom s podro?ja gradnje z lesom,
 • aktivnosti za uveljavitev vzpodbud za gradnjo energetsko var?nih objektov. (Konzorcij pasivna hia, EKO Sklad, zelena javna naro?ila),
 • izbor in vklju?itev vsaj 5 novih podpornih ?lanov,
 • vklju?itev in pridobitev statusa ?lanice v Evropskem zdruenju proizvajalcev montanih hi (Federation of European Prefabricated Building Manufactures),
 • pregled trga ponudnikov lesene montane gradnje, 
 • opozarjanje na kritve zakonodaje Zakona o gradbenih proizvodih in Zakona o graditvi objektov (mediji, prijave na inpekcije slube),
 • priprava promocijskih materialov (broure) predstavitev sekcije v slovenskem, anglekem in italijanskem jeziku,
 • organizacija in sodelovanje na razli?nih konferencah, seminarjih o leseni montani gradnji.

GZS ZLPI