Tipi konstrukcije

?e bi na evropski ravni zgolj 10 % objektov zgradili iz lesa namesto iz drugih gradiv, bi EU za 25% dosegla zmanjanje izpustov CO2, kot je to predvideno v Kjotskem protokolu.

MASIVNA KONSTRUKCIJA - POLNA KONSTRUKCIJA

Pri masivnih izvedbah razlikujemo dva tipa zgradb: tiste, ki imajo stene iz masivnih tramov - brun in tiste s stenami iz lepljenih elementov. Stene so navadno enostransko obloene z izolacijo in plo?ami, mogo?a pa je tudi izvedba brez obloge, kjer je stena iz vidnih brun, tramov ali plo? iz dezintegriranega lesa. Zunanje stene so lahko za?itene z oblogo iz lesa ali z ometom ali obzidane s fasadno opeko. Stropne konstrukcije so navadno masivne lesene lepljene plo?e ali stropni nosilci z obojestransko oblogo iz plo? in polnilom.

OKVIRNA KONSTRUKCIJA

Pri okvirni konstrukciji sestavljajo stene leseni okviri iz stebrov in pre?k razli?nih dimenzij. Kot zunanja in notranja obloga so lahko razli?ne plo?e (mav?no kartonske plo?e, mav?no vlaknene plo?e, iverne plo?e, lesno cementne plo?e, plo?e iz lesnih vlaken,lesne plo?e z orientiranimi vlakni, vezane plo?e). Prostor med plo?ami je zapolnjen s toplotno izolacijo (mineralna, steklena ali kamena volna, v novejem ?asu pa pogosto tudi naravni materiali: celuloza, volna, kokos, konoplja, bomba). Stropne konstrukcije sestavljajo leseni stropni nosilci razli?nih prerezov, z obojestransko oblogo iz plo? ter izolacijo ve?je gostote (mineralna volna). Na med nadstropni konstrukciji je mono izvesti tudi plavajo?o talno konstrukcijo za boljo zvo?no za?ito (cementni estrih). V Sloveniji je na tri?u najve? ponudnikov hi z leseno okvirno konstrukcijo.

SKELETNA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija je sestavljena iz stebrov in nosilcev, ki so postavljeni na dolo?enem rastru. omogo?ajo poljubno izvedbo fasad in pregradnih sten. Stene ne prevzemajo nosilne funkcije v smislu prenosa vertikalne obtebe, zato so mone svobodneje zasnove. Nad ali med primarne nosilne elemente se polagajo sekundarni nosilni elementi, npr. stropovi. Obremenitve se prenaajo izklju?no preko nosilcev na stebre, ki so praviloma neodvisni od polnih elementov, ki zapirajo prostor, ve?inoma ostanejo vidni, da se leseni skelet poudari. Stene so lahko prefabricirani elementi iz lesa ali stekla (lahko tudi kombinacija materialov). Pogoste so kombinacije skeletne nosilne konstrukcije s steklenimi polnili in polnih elementov.
GZS ZLPI